Att vara klimatsmart är självklart för oss inom kollektivtrafiken. Nu tar vi ytterligare ett steg i miljöarbetet och fyller våra tankar med helt fossilfritt bränsle. 

Med 69 bussar som tillsammans kör 3,3 miljoner kilometer inom vårt linjenät per år har det stor betydelse vilket drivmedel vi använder. Därför kör vi nu alla bussar med HVO 100, som släpper ut nästan 90 procent mindre växthusgaser än traditionell diesel.

Att dessutom över 70 procent av landets kollektivtrafik har övergått till förnybart drivmedel är ett plus för hela samhället. Och av det förnybara drivmedlet står HVO för den största andelen.

Så med det säger vi på LLT hej då till alla fossiler!

 

Fossila bränslen står för en tredjedel av Sveriges totala energianvändning.

Fossila bränslen påverkar miljön på en mängd olika sätt. Framför allt bidrar de till den globala uppvärmningen, men de giftiga gaser som bildas vid förbränningen påverkar även människors hälsa.

Förbränning av fossila bränslen som olja, kol och naturgas men även diesel och bensin ger mycket stora utsläpp av koldioxid (CO2) och växthusgaser i vår atmosfär. Utsläppen av koldioxid går inte att rena utan är direkt proportionella mot användningen av energin. Däremot skiljer sig koldioxidutsläppen åt mellan olika bränslen. Förbränning av kol ger upphov till högre utsläpp av koldioxid per energienhet än förbränning av olja och oljeprodukter som bensin och diesel.

Vad gör växthusgaserna?
Växthusgaserna behövs eftersom de gör att solens infraröda strålar reflekterar tillbaka till jordytan, vilket gör att växter och djur kan leva här. Med mer växthusgaser ökar också den infraröda strålningen. Följden blir att temperaturen på jorden stiger ytterligare och isarna och glaciärerna smälter. Kol och metan som lagrats i marken frigörs och ytterligare koldioxid frigörs. Den negativa spiralen förstärks ytterligare.

Vad är HVO?
HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och är ett 100 procent förnyelsebart, syntetiskt dieselbränsle som ger betydligt mindre koldioxidutsläpp. Produkten framställs genom hydrering av förnybar råvara som vegetabiliska och animaliska fetter. HVO 100 är palmoljefri och det finns ingen inblandning av fossilt bränsle.

Idag är HVO det tredje största drivmedlet i Sverige efter bensin och traditionell diesel, men det är det bästa alternativet när det gäller att minska miljöpåverkan.

Genom att övergå till HVO 100 kan vi på LLT minska utsläppen med växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med om vi skulle använda traditionell diesel.
Den HVO 100 som vi idag använder inom LLT levereras av OKQ8.

Vår miljöpolicy
LLT ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling av Luleås tätortsområde genom att erbjuda och utveckla ett persontransportalternativ med minsta möjliga miljöpåverkan.