LLT tänker på framtiden. Vi jobbar hela tiden med klimatsmarta åtgärder. Kollektivtrafik ger i grunden mindre avtryck på vår miljö. Utöver det jobbar vi med olika typer av miljöklassade bränslen i våra fordon. En annan del i vårt systematiska miljöarbete är vår miljövänliga busstvätt som återvinner delar av vattnet.

Vår miljöpolicy
LLT ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling av Luleås tätortsområde genom att erbjuda och utveckla ett persontransportalternativ med minsta möjliga miljöpåverkan.

Detta uppnår vi genom att:

  • Aktivt arbeta med miljöfrågorna för att stärka företagets konkurrenskraft och för att långsiktigt överleva på marknaden.
  • Följa tillämpliga lagar och andra krav. Intressenters krav skall beaktas.
  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.
  • Arbeta med förebyggande åtgärder för att minimera vår miljöpåverkan i form av utsläpp till luft, vatten och mark.
  • Kontinuerligt utbilda personalen så att de aktivt kan ta del av företagets miljöarbete.
  • Informera kommunens medborgare och våra ägare om våra åtaganden för en hållbar utveckling och om resultatet av vårt miljöarbete.
  • Driva miljöledningssystem enligt ISO 14001.
  • Ställa krav på våra underleverantörer att leverera miljövänlig teknik och miljövänliga produkter vid upphandlingar.