Integritetspolicy Luleå Lokaltrafik AB.

Denna integritetspolicy beskriver Luleå Lokaltrafik AB:s (hädanefter LLT) behandling av personuppgifter och gäller när resenärer/kunder använder LLTs tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

 

Ansvar för personuppgifterna

LLT med organisationsnummer 556042-6057, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas av personuppgiftslämnare och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

 

Så här samlar Luleå Lokaltrafik in personuppgifter

LLT samlar in personuppgifter som personuppgiftslämnare lämnar till oss när de reser med kollektivtrafiken och i övrigt använder sig av våra tjänster. Det kan exempelvis ske när kunder laddar och använder sina busskort, registrerar sitt busskort på LLTs webbplats, kontaktar kundservice eller deltar i tävlingar och kampanjer.

LLT kan även få personuppgifter från andra källor än personuppgiftslämnaren. Uppgifterna kan komma från Landstinget och kommunerna i Norrbotten eller andra offentliga källor i syfte att användas för t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

 

Dessa uppgifter behandlas

LLT behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp- och resehistorik, betalningsinformation, och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

 

Därför behandlar Luleå Lokaltrafik personuppgifter

Personuppgifterna kan användas för bland annat följande ändamål:

 • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
 • För att ge god service och väl fungerande, effektiva och enkla tjänster.
 • För att administrera och genomföra ditt köp av biljett.
 • För att hantera och administrera personliga busskort.
 • För att hantera och administrera dina frågor/synpunkter/reklamationer som inkommer via LLTs Kundservice.
 • För att administrera kvarglömda persedlar (hittegods).
 • För att föra statistik i syfte att utveckla LLTs tjänster och därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt.
 • För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar.
 • För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer.
 • För att skicka dig sms-aviseringar eller på annat sätt meddela dig om eventuella kollektivtrafikförändringar eller störningar.
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden om LLTs tjänster.
 • För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras.
 • För att vid kreditköp utföra kreditkontroller.
 • För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information.
 • För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster,
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.

 

Rekrytering

Om du skickar in handlingar till LLT för att söka en tjänst eller vid spontanansökan så godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Uppgifterna kommer att hanteras av rekryterande chef samt LLT:s HR-avdelning. Du kan alltid dra tillbaka din ansökan och därmed tas dina personuppgifter bort. Personuppgifterna sparas upp till 24 månader (2 år) efter ansökan.

 

Luleå Lokaltrafiks rätt att behandla personuppgifter

LLT har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av åtagande mot personuppgiftslämnaren eller om personuppgiftslämnaren har lämnat ditt samtycke till behandlingen. LLT kan även behöva behandla personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan vi behöva personuppgiftslämnarens samtycke för att behandla personuppgifterna. När personuppgiftslämnaren lämnar sitt samtycke i dessa fall kommer denne alltid att få klar och tydlig information om vad denne samtycker till.

 

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter

Vi behandlar normalt ej personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

När du kommunicerar med oss ber vid dig utelämna information som kan utgöra särskilda kategorier av personuppgifter enligt ovan. Exempelvis när du söker ett utannonserat jobb vid LLT och därför bifogar CV. Vid undantag som vid kommunikation rörande färdtjänst eller dylikt kräver vi samtycke.

 

Dessa har tillgång till personuppgifterna

Personuppgifter används av LLT och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför LLT. Uppgifter vidarebefordras till tredje part (t.ex. trafikföretag) bara om detta krävs för tillhandahållandet av kollektivtrafiktjänster, försäljning av LLTs biljetter och övriga tjänster.

LLT lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör s.k. allmänna handlingar som LLT ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

Överföring till tredje land

LLT överför idag inte personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om så skulle bli gällande kommer personuppgifter bara överföras till länder utanför EU/EES om berört land har en s.k. adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, uppfyller kraven enligt Privacy Shield, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

Hur länge sparas personuppgifter?

LLT sparar personuppgifter så länge det krävs för våra åtaganden och enligt tillämplig lagstiftning gällande bevarande av dokument, och raderas eller anonymiseras därefter. LLT gallrar uppgifter löpande i verksamheten.

 

Vad har personuppgiftslämnaren för rättigheter?

Personuppgiftslämnaren har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om personen. Begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Vid utlämnade av information krävs uppvisande av giltig ID handling.

Om personuppgifterna är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta, kan uppgiftslämnaren begära att få dem rättade. Uppgiftslämnaren har också rätt att få sina personuppgifter raderade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

När personuppgiftsbehandlingen baseras på samtycke, kan personuppgiftslämnaren när som helst återkalla sitt samtycke till att låta oss använda uppgifterna, om det är förenligt med gällande lagstiftning.

 

Begäran om registerutdrag, information, radering eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Dataskyddsombud
Luleå Kommun
975 81 Luleå

Telefon: 072-533 16 20

E-post: dataskyddsombud@lulea.se

Uppgiftslämnaren har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

 

Så skyddas uppgifterna

LLT värnar om din integritet. Vi arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

 

Cookies

LLTs hemsida använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta besökarens navigering på sidan. Vi använder cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val besökaren gör på vår webbplats sparas. Cookies på LLT:s webbplats utgör ej personuppgifter i lagens mening. Om besökaren önskar inaktivera Cookies, går detta att göra via webbläsarens inställningar.

Vid det fall LLT i framtiden kan komma att använda sig av Cookies som kan knytas till en fysisk person och därmed utgör en personuppgift i lagens mening, kommer LLT att inhämta tydligt medgivande vid inledningen av besöket på hemsidan, innan dessa Cookies aktiveras.

Nödvändig Cookies:
För att hemsidan ska kunna fungera sparas vissa nödvändiga Cookies som sessioner samt vilket val av Cookies du gjort.

Cookies för inställningar:
Dessa använder vi för att spara de tre senaste sökningar du gjort i Reseplaneraren för snabbare åtkomst vid nästa besök.

Cookies för statistik:
Dessa cookies används av Google analytics för att spåra trafiken på vår hemsida.

Cookies för marknadsföring
Google / Youtube sparar cookies för individuell annonsering baserat på tidigare sidor du besökt, de länkar även ihop andra enheter som är inloggade med samma Google konto.

 

Deklaration av enskilda cookies

 • cookieconsent
  Indikerar medgivande till cookies för www.llt.lulea.se
 • _ga
  Google analytics, _ga används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen Läs mer här
 • _gid
  Google analytics, _gid används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen Läs mer här
 • _gat
  Google analytics, _gid används för att förstå hur besökaren navigerar runt på webbplatsen Läs mer här
 • APISID, NID, SID, 1P_JAR
  Används för anpassad marknadsföring på Google-sidor, baserat på nyligt gjorda sökningar och aktiviteter.
 • HSID, SSID, APISID, SAPISID
  Används av Google för att samla in information om användaren för video på YouTube.
 • SIDCC
  Google säkerhetscookie för att skydda användardata från ej auktoriserad tillgång


Uppdatering av denna integritetspolicy

LLT gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på webbplatsen.