Sponsring

LLT sponsrar både stora och små föreningar, evenemang, idrott och andra aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling för Luleåborna.

Vår sponsring är indelad i följande områden:

Evenemangsponsring
Ska ge arrangören en ökad möjlighet att utveckla och förbättra evenemanget samt göra det tillgängligt/synliggjort för en större publik.

Idrottssponsring
Ska ge föreningen möjlighet att ännu bättre driva sin verksamhet och/eller genomföra sina insatser med goda resultat, idrottslig bredd och som bra förebilder.

Övrig sponsring
Andra aktiviteter där LLT exponeras på ett positivt sätt.

LLT sponsrar inte

  • Politiska eller religiösa organisationer
  • Aktiviteter som kan innebära fara för liv och miljö
  • Projekt som kan påverka annan sponsring negativt
  • Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill
  • Enskilda idrottsutövare /personer/artister


Ansökningstider

Vi hanterar sponsoransökningar två gånger per år och du får svar på din ansökan cirka sex veckor efter det att den aktuella ansökningstiden gått ut. Prövning sker bara av ansökningar som skett via vårt sponsringsformulär.

Från januari - ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 september
Från juni – ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 mars

Vi tar bara emot skriftliga ansökningar om reklamstöd eller sponsring på följande adress:
Luleå Lokaltrafik AB, Midgårdsvägen 20, 973 34 LULEÅ.
Märk kuvertet ”Sponsringsansökan”.
Ladda ner och skriv ut vår ansökan
Frågor besvaras av LLT:s marknadschef, sponsring@llt.lulea.se

Beslut om sponsring

Beslut om sponsring fattas av marknadschef eller av vd.
Sponsringen ska vara väl balanserad ur ett jämställdhetsperspektiv och vara förenlig med bolagets värdegrund.

Sponsringen ska präglas av öppenhet samt tåla granskning.

LLT förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.

Besked till den som ansökt om sponsring

Skriftligt besked fås oavsett om ansökan beviljas eller inte.