Så sponsrar LLT

Sponsring är en marknadsföringsinsats som innebär ett ömsesidigt utbyte där finansiären för en motprestation hjälper den finansierade att utveckla sin verksamhet. Sponsring är ett sätt att synas i positiva sammanhang av olika slag för att stärka varumärket Luleå Lokaltrafik (LLT) och Luleå som stad. Sponsringsinsatserna ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och ingå som en del av företagets marknadskommunikation och ge LLT gott anseende.

Vi sponsrar både stora och små föreningar, evenemang, idrott och andra aktiviteter som bidrar till en positiv utveckling för luleåborna.

Välkommen med din ansökan!

Vår sponsring är indelat i följande områden:

Evenemangsponsring:
Ska ge arrangören en ökad möjlighet att utveckla och förbättra evenemanget samt att göra det tillgängligt/synliggjort för en större publik.

Idrottssponsring:
Ska ge föreningen möjlighet att ännu bättre driva sin verksamhet och/eller genomföra sina insatser med goda resultat, idrottslig bredd och vara bra förebilder.

Övrig sponsring:
Andra aktiviteter där LLT exponeras på ett positivt sätt.

LLT sponsrar inte:

  • Politiska eller religiösa organisationer
  • Aktiviteter som kan innebära fara för liv och miljö
  • Projekt som kan påverka annan sponsring negativt
  • Aktiviteter som kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska eller generera badwill
  • Enskilda idrottsutövare /personer/artister

Ansökningstider
Vi hanterar sponsoransökningar två gånger per år och du får svar på din ansökan cirka sex veckor efter det att den aktuella ansökningstiden gått ut. Prövning sker endast av ansökningar som skett via vårt sponsringsformulär.

Från januari- ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 september
Från juni – ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 mars

Vi tar endast emot skriftliga ansökningar om reklamstöd eller sponsring på följande adress: Luleå Lokaltrafik AB, Midgårdsvägen 20, 973 34 LULEÅ.
Märk kuvertet ”Sponsringsansökan”. Ladda ner och skriv ut vår ansökan.
Frågor besvaras av LLTs marknadschef , tel. 45 55 00, e-post: sponsring@llt.lulea.se

Beslut om sponsring
Beslut om sponsring fattas av Marknadschef eller av VD.
Sponsringen skall vara väl balanserad ur ett jämställdhetsperspektiv och vara förenlig med bolagets värdegrund.

Sponsringen ska präglas av öppenhet samt tåla granskning.

LLT förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller andra skäl än de som anges i punkterna ovan.

Besked till den som ansökt om sponsring
Skriftligt besked erhålls oavsett om ansökan beviljas eller ej.